อำเภอหนองบัว อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร

0
27

อำเภอหนองบัว อบรมโครงการ ส่งเสริม อาชีพ ให้กับกลุ่มเกษตรกร วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมการผลิตปุ๋ยชนิดน้ำ และชีวภัณฑ์ใช้ในการเกษตรกรรม ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในภาคการเกษตร เพื่อประชาชนจะได้นำพืชผักที่ผลิตปลอดสารพิษ ไปจำหน่าย โดยเน้นหนักถึงความปลอดภัย กับประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอใกล้เคียงเพราะอำเภอหนองบัวเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์