เครือข่ายชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคาตกต่ำ หนักสุด ในรอบ 20 ปี

นายนายอธิราษฎร์ ดำดี ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกร จ.กระบี่ และเป็นคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เข้ายื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขอเข้ารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ โดยเตรียมเสนอข้อเรียกร้องเสนอประธาน ประกอบด้วย 1.ให้กำกับดูแลและออกมาตรการควบคุมให้มีการรับซื้อผลปาล์มอย่างเป็นธรรมตามกลไกตลาด ในระบบสัดส่วนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและยุติธรรมต่อเกษตรกรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน 2.ตรวจสอบขบวนการที่ฉกฉวยโอกาส ค้ากำไร กดราคา หรือบิดเบือนกลไกตลาด เพื่อให้เกิดการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในระบบสัดส่วนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและยุติธรรม ข้อเรียกร้องดังกล่าวมาจากมติของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร กลุ่มผู้ประกอบการลานเท ที่ได้สะท้อนปัญหามายัง คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ โดยเลือกใช้การเคลื่อนไหวผ่านกลไกปกติไม่มีการปลุกระดมมวลชนออกมาชุมนุมเรียกร้องแต่อย่างใด
ขณะที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ นำผลผลิตส่งขายให้กับลานเทรับซื้อในชุมชน ราคา กิโลกรัมละ 1.80 บาท ซึ่งเป็นราคา ที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี แต่จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวหากปล่อยไว้เน่าเสีย และเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแม้ว่าจะเป็นราคาที่ขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว ค่าปุ๋ย อยู่ที่ กิโลกรัมละ 3.70 บาท
จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการแก้ปัญหาราคาตกต่ำอย่างเร่งด่วน เนื่องจากชาวสวนปาล์มน้ำมัน เดือดร้อนอย่างหนัก ตลอดระยะเวลา 2 ปีมานี้

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน