นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุฯจังหวัดกำแพงเพชร จัดวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ถือเป็นวันเทศบาล ทางเทศบาลสลกบาตรจึงได้จัดกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ต่อจากนั้น นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุฯได้อ่านสารของ พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2562 ใจความว่าเทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ได้โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด รูปแบบหนึ่งอันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา 86 ปี เทศบาลได้มีการพัฒนาที่ดีมาโดยลำดับปัจจุบันมีเทศบาล จำนวน 2.270 แห่งทั่วประเทศ มีภารกิจในการจัดการบริการสาธารณะดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่จึงเป็นองค์กรหลักที่นำยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน ต่อจากนั้นได้จัดถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อให้เกิดสิริมงคล ต่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษา นายก เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นสิริมงคลให้ทุกคน อยู่เย็นเป็นสุขและทำงานด้วยความราบรื่น….