จันทบุรี/ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9

ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2 / 2562 เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของจังหวัดจันทบุรี / โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 – 62 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี // โดยสาระสำคัญของการติดตามงานในครั้งนี้ มีการแจ้งผลดำเนินการตามมติที่ประชุมก่อนหน้า กรณีแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรบริเวณปั๊มยายไสวใกล้กับจุดตลาดผลไม้ปากแซง ซึ่งบริเวณนี้มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากมีการจอดรถยนต์เพื่อขายผลไม้จำนวนมาก ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาขอติดตั้งไฟสัญญาณจราจรอัตโนมัติ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา /ขณะเดียวกันภายในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงประเด็นโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ถึงขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา จันทบุรีเป็นนครแห่งอัญมณี ในงบประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี //นอกจากนี้ ยังมีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่อำเภอแก่งหางแมว , โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร กิจกรรม OTOP เมืองจันท์จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคสู่ตลาดสากล เป็นต้น หลังจากนั้นในช่วงบ่ายนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการใช้งบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพพริกไทยจันทบุรีให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์จันทบุรี เพื่อพัฒนาเป็นพืชเอกลักษณ์ท้องถิ่น ( พืช GI ) ณ หมู่ 4 ต.วังโตนด อ.นายายอาม และ ติดตามความสำเร็จของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 บ้านวังใหม่ งบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี เป็นถนนเชื่อมเส้นทาง 2 หมู่บ้านทำให้เกษตรกรและชาวบ้านมีความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก