ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน open Hose โดย แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และ นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ได้เชิญมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์สมาคมชมรมองค์กรต่างๆ

0
241

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน open Hose โดย แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และ นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ได้เชิญมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์สมาคมชมรมองค์กรต่างๆ เชิญมาชมโครงการเปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ให้รับทราบถึงความเป็นมาของวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และขอเปิดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดอาคาร “ศูนย์การแพทย์ มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ “ (นามพระราชทาน)