a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี มอบทุนการศึกษาเด็กยากจนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันที่ 21-22 เม.ย 62

ที่ผ่านมา พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้นำขุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ชุดกีฬาอุปกรณ์ การเรียน และนำอาหาร ขนม นมยารักษาโรค ทุนการศึกษานักเรียน และทุนอาหารกลางวัน มอบให้ โรงเรียน เล้อตอโกร อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โรงเรียน โกรจิกโก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โรงเรียน ปิพอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนแมะแหละแตะกุย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนขุนตื่นน้อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
** พระครูโสภณพรหมรังษี เผยว่าได้เดินทางมาทำบุญวันคล้ายวันเกิดให้กับตนเอง ที่หมู่บ้านอันแสนไกล ไกลจากความเจริญ มีความเป็นอยู่แบบลำบาก อดมื้อกินมื้อ อาชีพ ทำนาทำไร่ เพื่อเอาไว้รับประทานกินกันแค่นั้น
โดยตัวท่านและคณะผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำบุญอันบริสุทธิ์ ร่วมกันนำสิ่งของต่างๆ มาร่วมบุญให้กับเพื่อนมนุษย์ร่วมประเทศไทย ได้รับอานิสงส์ร่วมกันที่เรียกว่า “ สัพพะทานัง ธัมมะทานัง สังฆะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง จึงเป็นทานมหาบารมี เป็นที่ยอมรับของเทวดา และยมโลก เกิดทางของ มนุษย์ สวรรค์ นิพพาน
ขอบุญกุศลทั่งหลายจงบังเกิดมาแต่ทุกๆ ท่านและครอบครัว ให้ประสบความสำเร็จ ทุกเรื่อง ทุกประการ ปราศจากโรคาพาธ ภยันตรายทั้งปวง เทอญ
( หนทางสร้างความดี เป็นหนทางอันยาวไกล หนทางที่เลวร้าย เป็นหนทางที่ใกล้ตัว)
และพร้อมกันนี้ “ พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ได้ขอเป็นเจ้าภาพ สร้างโรงเรียนเล้อตอโกร หลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดมากๆ แล้ว ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้มีอาคารเรียนที่มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่
** กองบรรณาธิการข่าว รายงาน