วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รุ่นที่ 29 บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เนื่องในวาระพิเศษงานเลี้ยงรวมรุ่น อนว.29 จำนวน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยมี แพทย์หญิงนภาจรี ทะนะแสง นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยแพทย์หญิงกนกวรรณ กองจำปา นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินรับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ขอให้ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์รุ่น 29 ทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง
…………..
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า