อบจ.จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้นำนักพัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่น
นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธาน นายสมควร จันทร์แดง กำนัน ตำบลคุระ กล่าวรายงาน
นายปรารถนา สมบัติปิยะ ตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมือง
นายธราธิป ทองเจิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวพบปะผู้ร่วมโครงการ ได้รับเกียรติจาก
นายวสิทธิ์ ประหยัดทรัพย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายเสรี ศรีภากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอทับปุด นายหมาดหนูด ละงู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง นายสมปอง จิตบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพังงาร่วมงานจำนวนมาก
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำนักพัฒนาหมู่บ้านและตำบลใน
จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณปี 2562
การพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ สิ่งสำคัญอันดับแรก คือต้องพัฒนาศักยภาพของผู้นำให้มีความรู้ความสามารถ และต้องเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
นายบำรุง ปิยนามวานิชน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำนักพัฒนาหมู่บ้านและตำบลในจังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 22- 27เมษายน 2562 รวม 6 วัน ณ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำในท้องถิ่น,กลุ่มอาชีพ,คณะผู้บริหารสภา อบจ.พังงา,เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์
*เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในพื้นที่
*เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม สามารถเข้าใจเข้าถึงพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
*เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีแนวทางในการพัฒนา ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สำหรับการฝึกอบรมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา นายกวีพจน์ มัชฉากิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะเป็นข้อมูล แนวทางในการนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดพังงา แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี นำไปสู้สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน