อบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
วันที่ 22 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ณ ศูนย์ฝึกดนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนจ่าการบุญ โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมี นายสุขสันต์ จิตต์อ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กละเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนให้นักเรียน เยาวชนได้รับประสบการณ์ทางด้านดนตรีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้นว่า การมีอารมณ์สุนทรีทางด้านดนตรี การฝึกสติ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองในการนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปเป็นประสบการณ์ใช้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอกโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนจ่าการบุญ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกดนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขึ้นภายในโรงเรียนการจ่าการบุญ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้ด้านดนตรีตามความถนัด ความสนใจให้กับนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกที่สนใจด้านดนตรีมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมานั้น โดยในโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและเยาวชนผู้มีความสนใจทางด้านดนตรีจากสถานศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกหลายแห่งประกอบด้วย โรงเรียนจ่าการบุญ จำนวน 119 คน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก แห่งละ 30 คน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมจักร จำนวน 9 คน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง แห่งละ 2 คน และโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 195 คน โดยแยกประเภทดนตรีตามความสนใจของผู้เรียน ดนตรีสากล ได้แก่ กีตาร์ อะคูเลเล่ และวงโยธวาทิต ดนตรีไทย ได้แก่ ขลุ่ย ระนาด ซออู้ ซอด้วง ขิม โดยมีคณะวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สามารถเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านดนตรีได้ดียิ่งขึ้นต่อไป.ปรีชา นุตจัรส ราย งานข่าว