“ศึกษาร่างมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์”

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมรับฟังรายงานการจัดทำร่างมาตรการแผนดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ประชุมมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น

โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมลงนามกับองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) เพื่อร่วมดำเนินการโครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ซึ่งที่ผ่านมาที่ปรึกษาโครงการได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก และมาตรการต่างๆ เพื่อจัดทำร่างแผนการลดก๊าซเรือนกระจกนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ในการประชุมดังกล่าวนี้ อีกทั้งจะมีการจัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน และผู้แทนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม L-KLass โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์

ในส่วนของร่างมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก มีทั้งการรณรงค์การใช้ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานในครัวเรือน โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า การใช้เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiler) การส่งเสริมการติดตั้งอุปกรณ์การใช้พลังงานจากธรรมชาติ การส่งเสริมการออกแบบ ปรับปรุง ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ให้มีส่วนในการประหยัดพลังงาน การตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งานเครื่องจักร การประกอบกิจการ การส่งเสริมการค้า ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมในแต่ละประเด็นร่างการดำเนินการจะมีการนำเสนอแนวทาง งบประมาณการปรับเปลี่ยน จุดคุ้มทุน และการคาดการณ์ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูล แนวทาง และร่างแผนดำเนินการมาพัฒนาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสภาวะการณ์ต่อไป