วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08:30 น นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าประเมินมาตรฐานงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน การตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น คลินิกวัยใสทุกๆ 3 ปี โดยการให้บริการมีความครอบคลุมตามมาตรฐานของกรมอนามัย ผู้เข้ารับการประเมินประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์ แกนนำเยาวชน โรงเรียนศรีอุทุมพร ผู้รับผิดชอบงานของรพ.สตทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ ชมรมฟ้าสีรุ้งหรือกลุ่มชายรักชาย ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์

คลินิกวัยใสให้บริการ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นทุกรูปแบบ มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน วัยรุ่นที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทุกด้านสามารถขอรับคำปรึกษา โดยมีระบบการส่งต่อไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับบริการที่ถูกต้อง

ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นผลดีกับเด็กและเยาวชนคือ การตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นลดลง สถานที่ตั้งคลินิกวัยใสโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์คลินิกวัยใส 056-219831