a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กองบังคับการควบคุมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นทีตรวจสอบความเสียหาย123หลังคาเรือน. . เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๗๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับนายเชิดชาย สิงห์พรหม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และผู้นำท้องที่ – ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เนื่องจากอำเภอไพศาลีได้เกิดฝนตกและลมกรรโชกแรงทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน ๕ ตำบล ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒๓ หลัง ดังนี้
๑.ตำบลโคกเดื่อ
๑.๑ หมู่ ๒ จำนวน ๑ หลัง
๑.๒ หมู่ ๔ จำนวน ๒๗ หลัง
๑.๓ หมู่ ๕ จำนวน ๒๐ หลัง
๑.๔ หมู่ ๗ จำนวน ๓ หลัง
๑.๕ หมู่ ๘ จำนวน ๑๐ หลัง
๒.ตำบลไพศาลี
๒.๑ หมู่ ๒ จำนวน ๓ หลัง
๒.๒ หมู่ ๕ จำนวน ๕ หลัง
๒.๓ หมู่ ๖ จำนวน ๑๐ หลัง
๓.ตำบลวังน้ำลัด
๓.๑ หมู่ ๔ จำนวน ๕ หลัง
๔.ตำบลสำโรงชัย
๔.๑ หมู่ ๓ จำนวน ๓ หลัง
๔.๒ หมู่ ๘ จำนวน ๑๐ หลัง
๔.๓ หมู่ ๑๕ จำนวน ๘ หลัง
๔.๔ หมู่ ๑๘ จำนวน ๑๔ หลัง
๕.ตำบลตะคร้อ
๕.๑ หมู่ ๔ จำนวน ๒ หลัง
๕.๒ หมู่ ๑๘ จำนวน ๒ หลัง
เบื้องต้นหมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี ร่วมกับอำเภอไพศาลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประสาน อปท.ในพื้นที่เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย