วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการอุทยานแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบวัฒนธรรมร่วมสมัย และเยี่ยมชมประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา บ้านเรือนไทยโบราณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ณ สัทธาอุทยานไทย