เทศบาลนครนครสวรรค์ ทำงานเชิงรุกพิจารณาแผนพัฒนาฯท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้มีการเพิ่มเติมแผนงาน โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เหมาะสมกับภาวะการณ์ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในปัจจุบัน ในด้านต่างๆทั้ง ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ด้านการพัฒนากายภาพเมือง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการที่ดี
อาทิ
-โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ที่เทศบาลนครนครสวรรค์โดยแนวคิดของนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครฯ มีแนวทางในการพัฒนานักเรียนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ เพื่อเป็นรากฐานด้านกีฬาของประเทศชาติในอนาคต ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกีฬาฟุตบอล และกีฬายกน้ำหนัก โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

-โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเกาะยม ชุมชนวัดเขา ชุมชนบางปรอง ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ

– โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยสุชินค้าวัสดุก่อสร้าง

– โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเกาะยมบริเวณสะพานดุสิตาภูมิ(ป้อมหนึ่ง)ถึงทางเข้าอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาท่องเที่ยว

-โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมในเขตเทศบาล

– โครงการประกวดถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

– โครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกาะยมใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้ สักการะ และสถานทีท่องเที่ยวของภูมิภาค

– โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ