นครสวรรค์ แง๊ะ… พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสตรีฯ
 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรึตำบล/เทศบาล จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดดำเนินการจำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 18,19,22,23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์ กลุ่มเป้าหมายรวม 1,011 คน จาก 15 อำเภอ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน การเขียนโครงการและพิจารณาโครงการ และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวืตของสมาชิก โดยมีนายประกอบ ธีวีระพันธ์ รักษาการพัฒนาการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
??ภาพ/ข่าว โดย โสภี บุญศิริ นวช.พัฒนาชุมขนชำนาญการ สถานีข่าว พช CNSนครสวรรค์ รายงาน?