เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ทำงานเชิงรุกลุยพื้นที่ช่วยประชาชน

0
46
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ทำงานเชิงรุกลุยพื้นที่ช่วยประชาชน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางภัทรภร บุญอาบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ และตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่มีความเข้าใจในการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้ง มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการติดตามดังกล่าว ณ อำเภอไพศาลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์