หนองคาย – ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2561/62 ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี/สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่จังหวัดหนองคาย
วันที่ 5 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมเทวาภิบาล ศลากลางชั้น 4 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวปีการผลิต 2561/62 ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี/สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ โดยมีนายจิระศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นางชลธิชา ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย,ผู้แทนจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายพร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้าข้าว และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ร่วมในพิธีลงนาม
นางชลธิชา ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เห็นชอบแผนการผลิตและการค้าข้าวครบวงจร โดยช่วงผลิตกำหนดกิจกรรมสำหรับโครงการนาแปลงใหญ่ให้มีการวางแผนรองรับด้านการตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาดีและมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประธานกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่กับโรงสีหรือสหกรณ์ในพื้นที่ ให้มีการรับซื้อข้าวในราคาสูงกว่าท้องตลาดประมาณ ตันล่ะ 200 – 500 บาท ตามแต่คุณภาพและชนิดข้าว
โดยทั้งนี้จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ติดต่อกันมาเข้าสู่ปีที่ 3 โดยในปีการผลิต 2561/62 มีโรงสี/สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการชื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ดังนี้โรงสี จำนวน 3 ราย สหกรณ์จ จำนวน 1 ราย ประกอบด้วย บริษัทโรงสีไฟชัยธนาสินเจริญ จำกัด อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย,บริษัทโรงสีข้าวศรีรุ่งเรือง พระอาทิตย์ จำกัด อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย,บริษัทโรงสีข้าวบุญสนอง จำกัด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย,และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หนองคาย จำกัด อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ จำนวน 8 กลุ่ม เกษตร จำนวน 200 ราย ปริมาณข้าวรวม 779.80 ตัน แยกเป็นข้าวจ้าว 168.50 ตัน ข่าวเหนียว 611.30 ตัน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย,กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต. จุมพล อ.โพนพิสัย,กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย,กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ,กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต. กองนาง อ.ท่าบ่อ,กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ,กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก,กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านสาวแล ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก
ฤาษีลภ/มนเดช/จังหวัดหนองคาย