อบจ.จัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุทั้ง 8 อำเภอ จำนวนกว่า 4,000 คน ในจังหวัดพังงา พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม งานวันกตัญญู ผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ที่บริเวณห้องประชุม ศูนย์วิจัยศิลปะ วัฒนธรรม อันดามัน ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา โดยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา สาธารณสุขจังหวัดพังงา ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจาก “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เป็นวันที่ถูกผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือก็คือวันสงกรานต์ ซึ่งหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมการเรียนรู้และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ โดยจังหวัดพังงาจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่ามีผู้สูงอายุในจังหวัดพังงาจำนวนกว่า 30,000 คน นับว่าจังหวัดพังงาพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นเมืองแห่งความสุข

ภายในกิจกรรมมีการแสดงของผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ มอบประกาศนียบัตร มอบรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ การมอบรางวัล คู่แก้วคู่ขวัญครองคู่กันมายาวนานในแต่ละอำเภอ การพบปะพูดคุยแก่ผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ขณะที่นายทอง สมศิริ อายุ 102 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีแข็งแรง สามารถทำสวนปาล์มน้ำมัน ตัดปาล์ม ใส่ปุ๋ยเองได้ เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง