วันนี้(14 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดร้อยเอ็ด และแถลงข่าวผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมประชุมและแถลงข่าว

ที่ประชุมได้รับทราบสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 13 เมษายน 2562 (วันที่ 3 ของช่วงควบคุมเข้มข้น) เกิดอุบัติเหตุ 14 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 16 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย รวมสถิติสะสม 3 วัน (11-13 เม.ย.62) เกิดอุบัติเหตุ 35 ครั้ง บาดเจ็บ 41 ราย และเสียชีวิต 2 ราย และรับทราบสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
»»»»»»»»»»»»»»»»
Sp«»n e ws