13 เม.ย.62(#)
นาวาตรีวรวิทย์ฯ ผู้ช่วย รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์และให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(#)โดยเน้นย้ำให้บุคลากรของกระทรวงในทุกจังหวัดร่วมบูรณาการการปฏิบัติ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง. ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ร่วมเฝ้าระวังรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งขอให้ตำรวจท่องเที่ยวกวดขันจับกุมร้านให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์แก่นักท่องเที่ยวที่ไม่มีใบขับขี่ด้วยอย่างจริงจัง ….. รวมทั้งเสนอตั้งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทางน้ำ หรือทางทะเล เพื่อยกระดับความปลอดภัยต่อไป