a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

วันที่ 12 เม.ย.62 เวลา 13.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ตามเส้นทางถนนหมายเลข 11 ในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ