ตราด/นายอําเภอคลองใหญ่ นําข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมรดนํ้าขอพร

นายอําเภอคลองใหญ่ และสกิจกรรมสรงนํ้าพระพุทธรูป สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกีรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ ตราด/เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 11 เมษายน 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นําข้าราชการและลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมขอพรนายอําเภอคลองใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2562 โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จํานวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของในวันสงกรานต์ ประจําปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่แสดงความกตัญญูกตเวทีอีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พระพุทธรูปและท่านนายอําเภอและตนเอง ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ พนักงานของรัฐกับประชาชนและผู้ประกอบการอีกด้วย โดยใช้ประเพณีสงกรานต์เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนอีกด้วย พร้อมแจกวัตถุมงคลของหลวงพ่อโสธรอีกด้วยเพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิตต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก