จังหวัดหนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานหน้าศูนย์ OTOP ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดหนองคาย และโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562
นอกจากนี้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ยังได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายจัดทำโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่บริเวณจุดบริการหน้าศูนย์ OTOP ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองหนองคาย เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถประเภทอื่น ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเส้นทาง โดยมีคณะครู นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-00.30 น.
นางสาววรางคณา ศิลปกิจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดช่วงรณรงค์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตลงจากช่วงเดียวกันให้ได้มากที่สุด และได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยอำนวยการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยปีนี้ใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยจังหวัดหนองคายได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรมูลนิธิต่าง ๆ อาทิเช่น แขวงทางหลวงหนองคาย แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองคาย มูลนิธิ สมาคม ห้างร้าน และสถานประกอบการ