วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 3 โดยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารฯ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราคลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารฯ ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ขอขมาในสิ่งที่อาจได้ล่วงเกินไปในปีที่ผ่านมา