การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ของ มทบ.39

1.การดำเนินงานการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
2.การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
3.แนวทางการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกที่ 39
1. มณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินงานการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภายในกรอบ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก หน่วยได้ดำเนินงานร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, ตำรวจ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ในลักษณะบูรณาการกำลัง 3 ฝ่าย ในการลงพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกัน รวมทั้งการจัดระเบียบสังคม ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนทำให้ไม่มีเหตุการณ์หรือ การสร้างสถานการณ์แต่อย่างใด และต้องขอขอบคุณ พี่น้องสื่อทุกแขนงที่สนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานของหน่วยด้วย
2. ในห้วงนี้เป็นงานมหามงคลที่มีงานพระราชพิธีสำคัญ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก
3. นอกจากนั้น มณฑลทหารบกที่ 39 ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกันขับเคลื่อนบ้านเมืองให้เดินก้าวต่อไปข้างหน้า สังคมไทย ต้องการมีความสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้า มีความอบอุ่น เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าอกเข้าใจกัน ยอมรับในความแตกต่าง ช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และรู้จักการให้อภัยกัน
ดังนั้น หากเรา มาร่วมมือกันพัฒนาสังคมของเราให้มีความอบอุ่นและน่าอยู่ ด้วยการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราแล้ว จะได้พบกับสันติภาพและความอบอุ่นที่เราแต่ละคนต่างก็ปรารถนาตลอดมา
และในท้ายที่สุดนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยไม่ยอมให้ ผู้ไม่หวังดีออกมาเคลื่อนไหวที่จะสร้างให้สังคมแตกแยกและมาล้มล้างสถาบันเป็นอันขาด ปรีชา นุตจัรส ราย งาน ข่าว