ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีคุณภาพระดับดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการตรวจติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ได้แก่ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการ, รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ รองประธานกรรมการ, ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล กรรมการ, อ.ธนัตถา กรพิทักษ์ กรรมการ, และผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง กรรมการและเลขานุการ, และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล และ อ.ดร.สมพร พูลพงษ์ ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน 4.33 คะแนน จากระดับ 5 คะแนน คุณภาพระดับดี และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องต่อไป