# สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ร่วมกับชมรม STR ONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูล#

0
47

น่าน สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ร่วมกับชมรม STR ONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่านโดยนายฉัตรชัย เชวงกุล ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดน่าน โดยนายบุญยงค์ สดสอาด นายจรัส นันไชย คณะกรรมการชมรมได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการและสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายศรีลัย ติ๊บแก้ว นายก อบต.นาปัง นายชำนาญ เกศโรทยาน ปลัดอบต.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่ ซึ่งอบต.นาปัง ได้รับเงินจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) งบประมาณ 5,200,000 บาท ทั้งนี้ การลงพื้นที่สังเกตการณ์ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตกรณีการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับพื้นที่ และเพื่อยับยั้งปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไป