ลำปาง-มทบ.32 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันหลักของชาติ ให้แก่สมาชิกและชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้

0
10

ลำปาง-มทบ.32 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันหลักของชาติ ให้แก่สมาชิกและชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ บ้านทุ่งจี้ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พล.ต.พรชัย นพรัตน์ ผบ.มทบ. 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง มอบหมายให้ พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสธ. 32 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ ด้านการเลี้ยงสัตว์ งานศิลปาชีพ งานเกษตร งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันหลัก ให้กับสมาชิกศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง รวมจำนวนกว่า 50 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อความเป็นชาติ และความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งเป็นแนวทางเสริมรายได้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

วันเดียวกัน ผบ.มทบ.32 มอบหมายให้ พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสธ.มทบ.32 วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพล ชป.กร.มทบ.32
ชป.โครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้ จิตอาสา มทบ.32 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปาน อบต.ทุ่งกว๋าว และประชาชนจิตอาสา เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน และร่วมกันสร้างห้องน้ำ ให้แก่ นางตุ่น ติ้บตา อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 72 หมู่ 14 ต.ทุงกว๋าว อ.เมืองปาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

วินัย/ลำปาง รายงาน