## MOU การดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ โดย อบจ.นครสวรรค์ กับ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์##

0
6

## MOU การดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ โดย อบจ.นครสวรรค์ กับ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์##

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นตัวแทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ระหว่าง อบจ.นครสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายแพทย์ประวิทย์ สายคุณากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้

ตามที่ อบจ.นครสวรรค์ ได้รับภารกิจ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดย อบจ.นครสวรรค์ ได้รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 99 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา และเนื่องจากมีข้อระเบียบกฎหมาย ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ส่งผลกระทบให้ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน มาปฏิบัติงานด้านการทันตกรรมไม่ได้เหมือนเดิม

คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านสุขภาพช่องปาก เรียบร้อยแล้ว และ อบจ.นครสวรรค์ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบว่า การปฏิบัติภารกิจด้านทันตกรรม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนมาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถบริการประชาชนได้เหมือนเดิมต่อไป