นายอำเภอเมืองนราธิวาสมอบทุนโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูรักษายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาชึพและสร้างรายได้ที่มั่นคง

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูรักษายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ราย ซึ่งผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ตั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า การติดตามดูแล ช่วยเหลือเป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะ ช่วยประคับประคองให้ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ในการปฏิบัติการติดตาม ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยใช้กลไก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่ทำหน้าที่ติดตาม สังเกตพฤติกรรมและส่งข้อมูล การขอรับความช่วยเหลือ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการต่อยังมีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือปัจจุบัน มีผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส และปฏิบัติการป้องกัน ยาเสพติดอำเภอ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดยาฟื้นฟูยาเสพติด ที่ประสงค์ขอรับทุน ประกอบอาชีพ โดยเป็น ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด มีทั้ง ระบบสมัครใจ บังคับบำบัด หรือระบบ ต้องโทษ มีความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด มีความประพฤติที่ดี โดยมีผู้นำชุมชนและในครอบครัวให้การรับรอง เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน และมีทักษะในการในอาชีพมาก่อน เป็นทุนดังกล่าว เปรียบเสมือนพลังใจในสังคม ที่ต้องการให้ผ่าน การบำบัดฟื้นฟูเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ มีกำลังใจในการต่อสู้ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ ผู้เสพ ผู้ติด ที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่และกลับไปยืนอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส มีผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพจำนวน 6 คน ขอรับการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงวัว 4 คน เลี้ยงแพะ 1 คน และเลี้ยงปลานิล 1 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการมอบทุนประกอบอาชีพและ จัดหางานแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถนำไปประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส