#อยุธยา – วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565#

0
14

#อยุธยา – วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565#

วันที่ 26 มีนาคม ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้และมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จ จึงจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 142 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีผู้สำเร็จการศึกษา 195 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 337 คนสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดทำการสอนและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกม มีการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและมีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาทักษะความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา