#อยุธยา – กรมการศาสนา วธ. ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดพนัญเชิง จัดพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน#

0
9

#อยุธยา – กรมการศาสนา วธ. ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดพนัญเชิง จัดพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน#

วันนี้ (25 มีนาคม 2566) เมื่อเวลา 14.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในพิธีบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิธีครั้งนี้

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้เกิดค่านิยมเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความกตัญญู ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

สำหรับในปีนี้ กรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมร่วมกับวัดในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งร่วมกับวัดในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 จังหวัด ในส่วนของภาคกลาง กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรดังกล่าวขึ้น ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ มีเด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 9 มษายน 2566 รวม 15 วัน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร แห่งนี้

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา