อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศอินโดนีเซีย

0
4

วันที่ 6-7 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยตรีชักติ ประเทศอินโดนีเซีย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทภาวะผู้นำในการพัฒนาองค์การและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งมีความประสงค์และมุ่งมั่นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอินโดนีเซีย-ไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยตรีชักติ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 24 คน
ทั้งนี้ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยตรีชักติ ประเทศอินโดนีเซีย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการมีภาวะผู้นำ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การของการเรียนรู้ ที่มีบทบาทสำคัญในด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน มีการสร้างพันธกิจเพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน กระตุ้นและส่งเสริมการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวพัฒนาขีดความสามารถภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน โดยมีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยการลงพื้นที่ศึกษาธุรกิจโรตีสายไหมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อวิเคราะห์การจัดทำวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของธุรกิจโรตีสายไหม และได้เยี่ยมชม กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้เชิงเกษตร ที่ต้องการนำเสนอแนวคิด แรงบันดาลใจและการสร้างจิตสำนึกที่ดี ผ่านหลักคำสอนและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดต่อไปได้ นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกด้วย