#ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Mode) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน#(มีคลิป)

0
10

#ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Mode) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนในโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในระดับจังหวัด ส่งเสริมให้เครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลดปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียต่างๆ โดยมีนายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม BCG Model หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖< โดยให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนงาน และบูรณาการ การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อน BCG เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการและมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถผลักดันเศรษฐกิจ BCG ให้ประสบความสำเร็จต่อไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อน BCG ตามภารกิจของกระทรวงฯ ประกอบด้วย (1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานการพัฒนา (2) ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม (3) ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะ และของเสีย และ (4) มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่และเพื่อส่งเสริมให้เครือข่าย และภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ลดปัญหาขยะมูลฝอย และของเสียต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จึงได้จัด “การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่(BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ (1) หลักการและแนวคิดของ BCG Model (2) การขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดชลบุรี และ(3) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Mode
วิศาล///ชลบุรีปู0990538466