#ตำรวจภาค5เจ๋งโชว์ฝีมือตรวจยึดและจับกุมคดียาเสพติดรายสาคัญ#

0
20

#ตำรวจภาค5เจ๋งโชว์ฝีมือตรวจยึดและจับกุมคดียาเสพติดรายสาคัญ#
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
ภายใต้การอานวยการของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร., นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พล.ต.อ.ต่อศักด์ิ สุขวิมล รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร มทภ.3/ผอ.ศอ.ปส.ชน. ได้รับข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติ
ตารวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร, พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ, พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และ พล.ต.ต.วรพงศ์ คาลือ ผบก.สส.ภ.5
โดย พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.กกล.ผาเมือง โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่
ฝ่ายทหาร
ฝ่ายปกครอง
สานักงาน ป.ป.ส.ภาค 5
แถลงผลการตรวจยึดและจับกุมคดียาเสพติดรายสาคัญ จานวน 2 คดี รวมของกลางทั้งสิ้น ประมาณ 2,212,000 เม็ด
คดีที่ 1 ของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จานวน 11 กระสอบ ประมาณ 1,990,000 เม็ด
หน่วยท่ีตรวจยึด
พฤติการณ์แห่งคดี
โดย นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5
บก.สส.ภ.5, สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ เมื่อวันที่
10 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 20.30 น.
บริเวณริมถนนทางหลวง 1001 หมู่ที่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ 1,990,000 เม็ด 2. รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีเทา ทะเบียน ยต 12xx เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2566 เวลาประมาณ 20.00 น.เจ้าหน้าท่ีชุดตรวจยึด ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมี กลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติด ผ่านเส้นทางหลวง 1414 จึงได้ซุ่มจัดวางกาลังเพ่ือติดตามสกัดก้ัน ต่อมาพบรถยนต์ เป้าหมาย จำนวน 2 คัน แล่นตามกันมา และได้เล้ียวซ้าย มุ่งหน้าไปทาง อ.สันทราย จว.เชียงใหม่ จึงได้ทาการสะกดรอย ติดตามไป และได้แจ้งให้ต้ังจุดสกัดหน้า สภ.แม่แฝก แต่ไม่สามารถสกัดกั้นได้ เจ้าหน้าท่ีชุดตรวจยึด จึงได้ติดตามไป อย่าง กระช้ันชิด ไปพบรถยนต์ของกลางคันดังกล่าว เสียหลักตกไหล่ทาง ถนนทางหลวง 1001 หมู่ที่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จว.เชียงใหม่ กลุ่มผู้ลาเลียงยาเสพติด จานวน 3 คนอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ ตรวจสอบภายในห้องโดยสารรถยนต์คัน ดังกล่าว พบของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ซุกซ่อนในกระสอบปุ๋ย จานวน 11 กระสอบ ประมาณ 1,990,000 เม็ด ส่วนรถยนต์อีกคัน ซึ่งทาหน้าที่ขับนาสารวจเส้นทาง หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด ดังกล่าว นาส่ง พงส.สภ.แม่โจ้ เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป (ขณะนี้ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผล)

หน่วยที่จับกุม วัน-เดือน-ปี ที่จับกุม สถานที่จับกุม
ผู้ต้องหา ของกลาง โดยกล่าวหาว่า
พฤติการณ์แห่งคดี
กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่, สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ เมื่อวันที่
9 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 17.05 น.
ริมถนนสายป่าซาง – สันป่าตอง ม.3 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ต่อเนื่อง ภายในบ้านเลขที่ 140 ม.1 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
นายอาทิตย์หรือเจน(สงวนนามสกุล)อายุ38ปีภูมิลาเนาอ.ดอยหล่อจ.เชียงใหม่ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)ประมาณ 222,000 เม็ด
“ร่วมกับพวกที่หลบหนี มีไว้ในครอบครองและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ”
คดีที่ 2 ของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ 222,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับ ว่ามีขบวนการค้ายาเสพติด โดยจะใช้วิธีการนาปืนมาแลก ยาเสพติด จึงได้วางแผนทาการล่อซื้อจับกุม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา ประมาณ 17.05 น.จึงได้นัดหมายส่งมอบ ของกันที่บริเวณริมถนนสายป่าซาง – สันป่าตอง ม.3 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม ได้วางกาลังซุ่มอยู่บริเวณโดยรอบ เมื่อถึงเวลานัดหมาย พบตัวผู้ต้องหา นายาเสพติดมาแลกปืน จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ตารวจ ทาการจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ยาบ้า จานวน 1 มัด ประมาณ 2,000 เม็ด และสืบสวนขยายผลไปตรวจ ค้นที่บ้านเลขที่ 193 ม.2 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านของผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีไปสามารถตรวจยึด ของกลางได้ ประมาณ 220,000 เม็ด รวมของกลางทั้งสิ้น ประมาณ 222,000 บาท เมื่อมีหลักฐานพอสมควร จึงนาตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าว ส่ง พงส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป (ขณะนี้ อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผล)
สรุปผลการจับกุมยาเสพติดของตารวจภูธรภาค 5
ห้วง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 10 มกราคม พ.ศ.2566
-2-
จับกุมคดียาเสพติด
– จำนวน
– คดีราย ส าคัญ – ผู้ต้องหา
8,337 คดี 41 คดี 7,724 ราย
ตรวจยึดของกลางยาเสพติด
– ยาบ้า -ไอซ์ -เคตามีน
22,639,465 เม็ด 864 กิโลกรัม
401 กิโลกรัม
ตรวจยึดทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด – มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 275 ล้านบาท
*********************** นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่