ตราด/ต.หาดเล็ก จัดโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

เทศบาลตําบลหาดเล็ก จัดโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหาดเล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ณ.ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหาดเล็ก กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประชาชนตําบลหาดเล็ก ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก จํานวนกว่า 300 คน
โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนายุทศาสตร์จังหวัดตราด ด้านการเป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจุดเน้นในเรื่องพัฒนา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนสังคมปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี นําไปสู่การเกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ จากแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าวฯเทศบาลตําบลหาดเล็ก จึงได้มีนโยบายพัฒนาให้ตําบลหาดเล็กเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งเน้นการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ และเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนัก และร่วมมือการรักษาความสะอาดในบ้านเรือนของตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก และร่วมกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันในชุมชนที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยร่วมกิจกรรมพัฒนา ทําความสะอาด บริเวณวัด บริเวณชุมชน และบริเวณถนนริมทางเข้าหมู่บ้าน ปรับปรุงรักษาต้นไม้ ตัดหญ้าริมทาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 พร้อมกันนี้ได้ทําความสะอาดเพื่อต้อนรับองค์กฐินสามัคคี ของ พล.ร.ท.ศ้งกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดคลองมะขามต่อไปด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก