ลำปาง-ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง จัดเวทีระดมความคิดเห็น”ขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์”ด้วยฐานแนวคิด BCG Model

0
4

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมชั้น 2 อาคารอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง เปิดเวทีระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานดร.ขวัญนภา สุขคร หัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นฯ

โดยแนวคิดในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจได้ต้นแบบการลงทุนมาจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับภูมิภาคภาคเหนือนั้น มีการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor-NEC-Creative Lanna) โดยกำหนดพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ จ. เชียงราย โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ยกระดับการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ตลาดระดับโลก ควบคู่ไปกับการร่วมพัฒนาเมือง สร้างจุดขายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จากฐานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของท้องถิ่นและงานฝีมือหัตถกรรม (Craf)

สำหรับ จ.ลำปางเป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดภาคเหนือที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆในภูมิภาค และสู่ประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณตอนเหนือของประเทศ ประกอบกับมีฐานความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบนพื้นฐานของความรู้ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทุกระดับ มีการต่อยอดสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจและฐานภูมิทางสังคม และวัฒนธรรมด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน”

ทั้งนี้ ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model และกำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 1.เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมและฐานข้อมูลจังหวัดลำปาง 2.เพื่อสร้างเครือข่ายและกลไกขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3.เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยฐานแนวคิด BCG Model.

วินัย/ลำปาง รายงาน