พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและเครื่องเวชภัณฑ์พระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

0
24

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและเครื่องเวชภัณฑ์พระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
วันนี้ (9 มกราคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอที่ประสบภัยหนาว จำ นวน 2,500 ชุด และเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำ ลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว สร้างความปลาบปลื้มให้แก่พสกนิกรผู้ประสบภัยหนาวเป็นล้นพ้น โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วม ในวันนี้ผู้มารับมอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน จำนวน 159 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ 9 อำเภอ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 150 คน
โอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และทรงให้กำ ลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ทังนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นในช่วงกลางคืน ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรบนที่ราบ อากาศค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ผู้ที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมาก และจากการสำรวจสถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2565 – 2566 พบว่า มีประชาชนที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาว รวม 75,555 ราย

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน