#น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์#

0
7

#น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์#


รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ๕ ธ.ค.๖๕
ขอบคุณภาพข่าวจากนางศิรินันท์ จันทนะเปลิน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิวเสรีนคร เพจ น.ส.พ. นิวเสรีนคร