#ลำปาง รมว.อว.ประธานเปิด “เปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง”ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย#

0
9

#ลำปาง รมว.อว.ประธานเปิด “เปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง”ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย#

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 3 ธ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เป็นประธานพิธีเปิด “งานเกษตรแฟร์ลำปาง” ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค.2565 นี้ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าฯลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นายธนารัฐ สายเทพ นอภ.เมืองลำปาง และ ผศ.จตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี มทร.ล้านนาลำปาง เข้าร่วมพิธีและกล่าวรายงาน

ผศ.จตุฤทธิ์ กล่าวว่า ในนาม มทร.ล้านนา ลำปาง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งที่มาร่วมจัดนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม การแข่งขันต่างๆ และผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ขับเคลื่อนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรชาวลำปาง

น.ส.ตวงรัตน์ กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการจัดงาน “เกษตรแฟร์ลำปาง” เป็นโครงการที่เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมใน จ.ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 2. เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนท้องถิ่นด้านการเกษตร 3.เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ได้นำไปประยุกตีใช้ในการดำเนินงาน และ 4. เพื่อสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร มีการพัฒนาคนและองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่

ทางด้าน ศ.(พิเศษ) เอนก กล่าวว่า จากการกล่าวรายงาน จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงามในวันนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและประชาชนในการเรียนรู้ด้านการผลิต การตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบ การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมรวมทั้งยังสามารถเป็นศูนย์การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกิดกระแสการหมุนเวียนเศรษฐกิจ ต่อประชาชนส่วนรวมใน จ.ลำปาง และทั่วไปด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดพืชผลทางการเกษตร สับปะรด อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสมพร ฝองทา ชาวสวน ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง “กลัวยน้ำว้า”อันดับที่ 1 ได้แก่ นายพิพัฒน์ เต๊ะหัว ชาวสวน ต.บ้านอัอน อ.งาว จ.ลำปาง “ส้มโอ”อันดับที่ 1 ได้แก่ นางพวงทอง เตชะพลี ชาวสวน ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก “ฟักเขียว” อันดับที่ ได้แก่ นายอารีย์ อินทรพันธ์ ชาวสวน ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง และ “ฟักทอง” อันดับที่ 1 ได้แก่ นายจำนงค์ อินทจักร์ เกษตรกรชาว ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง

สำหรับบรรยากาศกิจกรรมงานใน มีทั้งนิทรรศการ การฝึกอบรมวิชาชีพ การแข่งขัน และการประกวดพืช ผักผลไม้ การจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาถูก นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม นิทรรศการด้านการเกษตรมีชีวิตจากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมสาธิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตพันธุ์โอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ต้นไม้พันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีประชาชนทั่วไปเดินทางมาเที่ยวชมงานและพืชผลทางการเกษตรจำนวนมาก โดยงานจะมีถึงวันที่ 4 ธ.ค.2565 นี้ ผุ้สนใจสาทารถเข้าเที่ยวชมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ.

วินัย/ลำปาง รายงาน