#การเชิดซูเกียรติส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์#

0
4

การเชิดซูเกียรติส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์###


เมื่อเวลา 14.30 น. วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายพันศักดิ์. ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าตามที่ จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายจังหวัคนครสวรรค์ ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐกลุ่มองค์กรในสังกัดให้สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ จึงคำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
สนับสนุนผ้าไทยที่ผลิตจากผ้าทอนครสวรรค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้สวมใส่ผ้าไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ที่สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสวมใส่ผ้าไทยที่ผลิต
จากผ้าทอนครสวรรค์ นั้น
คณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตาม
นโยบายจังหวัดนครสวรรค์ จึงคำเนินการพิจารณาหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ที่สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสวมใส่ผ้าไทยที่ผลิตจากผ้าทอนครสวรรค์ แบบหมู่
คณะเป็นทีม เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ โดยมีท่าน ชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลผู้ที่รับรางวัลได้แก่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาฯพร้อมคณะประกอบด้วย นายสมพงษ์ นามแดง นางนพปพัชร์ วรายนต์พินิจ นางเพ็ญศรี คำสิงห์และนางสมลักษณ์ เข็มกลัด