“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน!!

0
4

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ชั้น 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ นางสาวนวลละมัย ทองแท่ง (ผู้ร้อง) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห ประธานชุมชน สมาคมผู้ปกครองโรงเรียน และพี่สาวของผู้ร้อง

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้ร้อง ที่ประชุมเห็นพ้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ เพื่อจะได้แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ ส่วนปัญหาและความต้องการของผู้ร้อง (บางประการ) ที่ไม่สามารถดำเนินได้ ให้หน่วยงานจัดทีมลงไปชี้แจงทำความเข้าใจ ประการสำคัญ คือ การทำให้ผู้ร้องสามารถใช้ชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านได้อย่างสงบสุข

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติอย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”