#นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราดนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางโดยมี หนุ่ม สุทน พามาชมชุมชนเข็มแข็งบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด#

0
14

#นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราดนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางโดยมี หนุ่ม สุทน พามาชมชุมชนเข็มแข็งบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด#

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
โดยที่ชุมชนนี้จะ ชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน การแปรรูปขยะ และต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วยการนำ ขยะ อาทิ ขวดพลาสติก มาทำแจกัน ทำกระถางปลูกต้นไม้ นำขวดพลาสติกมาทำกังหัน ทำฝาขวนมาทำโมบายแขวน ฯลฯ

เป็นต้น โดยที่นี่จะมีครูนำเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ไปจัดเก็บขยะภายในโรงเรียน แล้วนำไปประดิษฐ์ สิ่งของต่างๆ
ใช้ในโรงเรียนอีกด้วย