#รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พัฒนาระบบบริการแพทย์ทางไกล (TELEMEDICINE) นำร่องศูนย์สุขภาพชุมชมเมืองสะพานดำ สู่ยุคดิจิทัล#

0
20

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ พัฒนาระบบบริการแพทย์ทางไกล (TELEMEDICINE) นำร่องศูนย์สุขภาพชุมชมเมืองสะพานดำ สู่ยุคดิจิทัล###


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้ (TELEMEDICINE) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยนายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการร่วมพิธี ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสะพานดำ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
​การใช้ระบบบริการแพทย์ทางไกล(TELEMEDICINE) เป็นการยกระดับการให้บริการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่าง ๆ ต่อผู้ป่วยมีความถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้ารับการรักษาได้ไม่ต้องเดินทาง และได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงที เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการติดตามการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
​โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขตสุขภาพที่ 3 เล็งเห็นความสำคัญได้ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล ตามนโยนบายกระทรวงสาธารณสุข นำร่องการดำเนินงาน (TELEMEDICINE) กับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสะพานดำ พร้อมเปิดบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอีก 4 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ ในเดือนธันวาคม 2565 ต่อไป