#นายสัตวแพทย์ ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสามเงา ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ตัน #

0
5

วันที่ 26 ตุลาคม 2565
#นายสัตวแพทย์ ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสามเงา และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ตัน # จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านปศุสัตว์ แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 60 ราย โค 533 ตัว ในพื้นที่ตำบลวังหมัน และตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก