#จ.อุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล. จัดกิจกรรม “วิ่งปั่น ปันสุข” เยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ตำบลทุ่งยั้ง#

0
11

#จ.อุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล. จัดกิจกรรม “วิ่งปั่น ปันสุข” เยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ตำบลทุ่งยั้ง#

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้งสมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลทุ่งยั้ง ร่วมกิจกรรม วิ่ง
ปั่น ปันสุข เพื่อออกไปเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลทุ่งยั้ง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสอิ้ง อู่รอด หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง
2. น.ส.รวม ม่วงทอง หมู่ 2 ต.ทุ่งยั้ง
3. นางใจ แสงทียน หมู่ 3 ต.ทุ่งยั้ง
4. นางสุข ทองเจริญ หมู่ 4 ต.ทุ่งยั้ง
5. นางพิมพ์ชนก อ้นอินทร์ หมู่ 6 ต.ทุ่งยั้ง