“เลื่อนแต่งตั้ง..!!! ตร.เสนอเลื่อน แต่งตั้งโยกย้าย ระดับ สว.ถึง รอง ผบก.วาระประจำปีออกไปเป็น 31 ธันวาคม 65 !!

0
7

“เลื่อนแต่งตั้ง..!!! ตร.เสนอเลื่อน แต่งตั้งโยกย้าย ระดับ สว.ถึง รอง ผบก.วาระประจำปีออกไปเป็น 31 ธันวาคม 65 !!

เหตุกำลังพลเกือบ 2 หมื่นนายติดภารกิจ ต้องดูแลความปลอดภัย การประชุมเอเปค 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า ตร.ได้มีบันทึก ลง 18 ต.ค . 2565 ท้ายหนังสือ สกพ.ที่ 0009.231/5264 ลง 18 ต.ค.2565 เสนอ ให้ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ระดับ สว.ถึง รอง ผบก วาระประจำปี ออกไปจนถึง 31 ธ.ค.2565

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)จะต้องแจ้งต่อ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.เพื่อเสนอให้ พล.อ.ประยุทย์  จันทรโอชา ประธาน ก.ตร.พิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอต่อไป

มีรายงานอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)อยู่ระหว่างการเสนอนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นี้ เวลา 14.00 น.เพื่อขอมติที่ประชุม

เรื่องการขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว.ถึง รอง ผบก.วาระประจำปี 2565 ออกไปจากกรอบกำหนดของกฏ ก.ตร ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระปีะจำปี ระดับสารวัตร ถึงรองผู้บังคับการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน นั้น ขยายออกไปเป็นจนถึง 31 ธ.ค.2565

ทั้งนี้เหตุผลที่ต้องเลื่อนการแต่งตั้งออกไปครั้งนี้เพราะการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนั้นต้องมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเกี่ยวพันกันหลายพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกำลังพลจากกองบัญชาการอื่นๆซึ่งจะต้องจัดกำลังพลเกือบ 20,000 นาย ดูแลรับผิดชอบการประชุมเอเปค  2022 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน