“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมือหน่วยงาน พร้อมอำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสัจจะวันละบาท!!

0
5

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมือหน่วยงาน พร้อมอำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสัจจะวันละบาท!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565) เวลา 14.00 น. ณ อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้แทนของนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ผู้แทนนางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พมจ.สงขลา พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ โดยมีตัวแทนสมาชิกของกลุ่มสัจจะ ฯ (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำน้อย) ร่วม 100 คน มารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุน ฯ

สำหรับวงเงินความเสียหายที่ทางคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ ได้ประเมิน ประมาณ 2.33 ล้านบาท โดยแยกเป็น สมาชิกที่ประสงค์จะลาออก จำนวน 600 กว่าคน เป็นเงิน 2.22 ล้านบาท และสวัสดิการจากการเสียชีวิต 10 ราย ประมาณ 110,000.-บาท ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่เห็นประชุมเห็นพ้องให้คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ จัดทำแผนคืนเงินข้างต้น โดยยึดหลักเกณฑ์ของกองทุน ฯ โดยแนวทางการแก้ไขปัญหามุ่งเน้นความปรองดองสมานฉันท์ ให้สมาชิกกองทุน ฯ อยู่ร่วมกันได้

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยจะนัดประชุมชี้แจงอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้