สระบุรี – ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ประชุมจิตอาสาพระราชทาน

0
43

สระบุรี – ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18
ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ประชุมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565ที่ห้องประชุม 2 มณฑลทหารบกที่ 18 พลตรี อภิชัย วิไลเนตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 18 ประชุมจิตอาสา 904ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในหัวข้อ จิตอาสาพระราชทาน ทั้ง 3 ภารกิจ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ และเพื่อขยายผลนโยบายของ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 ในการรับเสด็จ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ผ่านกิจกรรมจิตอาสา 3 ประเภท คือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ที่มุ่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ที่มุ่งป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดสาธารณภัย และกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาล้วนมุ่งหมายให้เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเกิดความสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะร่วมกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคม ที่จะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
***************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี