“พบกันเมื่อชาติต้องการ “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

0
10

“พบกันเมื่อชาติต้องการ “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน.นายสุรเชษฐ์ เหลี่ยมวานิช ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการกรม และนางวรภร ประสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมการประชุมชี้แจงเรื่อง “การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สำนักงาน กศน.”และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประสานความร่วมมือและบูรณาการกับทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษา ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.และผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ดำเนินรายการโดยนางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหน่วยงาน กศน.ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

เลขาธิการ กศน.กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศในขณะนี้ ทั้งที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของประเทศเทศไทย ต้องเผชิญกับลมพายุที่พัดผ่านประเทศไทยหลายลูก และล่าสุดคือพายุ “โนรู” อิทธิพลจากพายุโนรู ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประจวบกับน้ำเหนือไหลบ่า มีผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ที่ต้องการความช่วย กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคขอประเทศไทย หน่วยงาน สถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านทรัพย์สิน และที่อยู่อาศัย ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

หน่วยงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้แล้วหลายจังหวัด อาทิ กศน.อำเภอสิรินธร กศน.อำเภอเชมราฐ และ กศน.อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโนรูเป็นจังหวัดแรก กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล กศน.อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กศน.อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กศน.อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง และ กศน.อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งคาดว่าจะส่งกระทบต่อเนื่องอีกหลายจังหวัด

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว สำนักงาน กศน.จึงได้ขอให้กศน.จังหวัด/กทม. ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สำนักงาน กศน.”เพื่อดำเนินการช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษา ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน โดยให้มีกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน.  กล่าวเสริมว่า จังหวัดที่ประสบภัย ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สำนักงาน กศน.บริหารจัดการ 2 ระดับ คือ ระดับกลุ่ม/ศูนย์จังหวัด และระดับจังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่ประสบเหตุ ให้ตั้งเป็น “ศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อน” ส่วนกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ให้จัดกิจกรรม รับบริจาคเงิน สิ่งของช่วยผู้ประสบภัย ตั้งโรงครัวจัดทำอาหาร ล้างทำความสะอาดสถานที่ และบ้านเรือนให้ประชาชน บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

////////////////////////////////